….

Terms OF USE ("Terms")

Last updated: March 17, 2019

Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") carefully before using the https://www.sosmbs.com website (the "Service") operated by SOS Mission Bible School & Leadership Academy ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by SOS Mission Bible School & Leadership Academy.

SOS Mission Bible School & Leadership Academy has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that SOS Mission Bible School & Leadership Academy shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 5 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

..

ANVÄNDARVILLKOR ("Villkor")

Senast uppdaterad: 17 mars 2019

Läs dessa Användarvillkor ("Villkor") noggrant innan du använder www.sosmbs.com hemsida ("Tjänsten") som drivs av SOS Mission Bible School & Leadership Academy ("oss" , "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av SOS Mission Bible School & Leadership Academy.

SOS Mission Bibelskolan och ledarskapsakademin har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att SOS Mission Bible School & Leadership Academy inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en omprövning är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 5 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.

….