….

Throughout the school year you will learn about a variety of subjects in Christian theology, lifestyle, and ministry. These lessons are taught by teachers living the Book of Acts in their daily lives. They come from members of our own SOS Church Stockholm and our partner churches around the world to equip you for a Books of Acts lifestyle.

..

Genom året i skolan kommer du lära dig ett flertal ämnen i kristen teologi, livsstil och församlingstjänst. Vi har lärare som lever apostlagärningarna i sina vardagliga liv som kommer att utrusta dig för den livsstilen. De är medlemmar i vår egen kyrka i Stockholm eller kommer från våra partnerkyrkor runtom i världen.

….


….

CHRISTIAN THEOLOGY

The Blood Covenant
Angels & Demons
Righteousness by Faith
The Foundations of Faith
The Trinity & The Holy Spirit
Ever Increasing Faith
Healing - A Part of Redemption
Church History
The Life & Ministry of Jesus
The Disciples
Overview New Testament
Overview Old Testament
Body, Spirit, & Soul
Eschatology
Missions in the End Times
God's Covenant Names

..

KRISTEN TEOLOGI

Blodsförbundet
Änglar och demoner
Rättfärdighet genom tro
Trons grunder
Treenigheten och den Helige Ande
Ande, Kropp & Själ
Ständigt växande tro
Helande - en del av försoningen
Kyrkohistoria
Jesu liv och tjänst
Lärjungarna
Översikt Nya Testamentet
Översikt Gamla Testamentet
Eskatologi
Mission i ändens tid
Guds förbundsnamn

….
 

….

CHRISTIAN
MINISTRY

Practical Healing Ministry
Power Evangelism
Deliverance Ministry
Ministry Gifts
Your Authority in Christ
Women in Ministry
Islam
Hinduism
Buddhism
Sects & Cults
How to Flow in Spiritual Gifts
Pioneer Missions
Unreached People Groups

..

KRISTEN TJÄNST

Praktisk helandetjänst
Kraftevangelisation
Befrielsetjänst
Tjänstegåvor
Din auktoritet i Kristus
Kvinnor i tjänst
Islam
Hinduism
Buddhism
Sekter
Den helige Andes gåvor
Pionjärmission
De onådda folkgrupperna

….

….

CHRISTIAN LIFESTYLE

Dating, Engagement & Marriage
Parenthood
The Book of Acts
Character & Integrity
Personal Soul Winning
Private Finances
Biblical Finances
Praise & Worship
Effective Prayer
Making Disciples
The Battle in Your Mind
Fasting
Forgiveness
A Heart for Missions
The Power of the Spoken Word

..

KRISTEN LIVSSTIL

Dating, Förlovning & Äktenskap
Föräldraskap
Apostlagärningarna
Karaktär och integritet
Personligt själavinnande
Privatekonomi
Biblisk ekonomi
Lovsång och tillbedjan
Effektiv bön
Att göra lärjungar
Striden i ditt sinne
Fasta
Förlåtelse
Ett hjärta för mission
Kraften i det uttalade ordet

….