….

Throughout the school year you will learn about a variety of subjects in Christian theology, lifestyle, and ministry taught by teachers living the Book of Acts in their daily lives. They come from members of our own SOS Church Stockholm and our partner churches around the world to share their leadership knowledge with you.

..

Genom året i skolan kommer du lära dig om ett flertal ämnen i kristen teologi, livsstil och församlingstjänst. Vi lärare som är erfarna i att leva apostlagärningarna i sina dagliga liv. De är antingen med i vår kyrka i Stockholm eller i någon av våra partnerförsamlingar runtom i världen. De ser framemot att dela sina ledarskapskunskaper med dig.

….


….

Christian Lifestyle

The Inner Life
Time Management
God In Motion
Self-Leadership
Heart & Motive
Private Economy
The Circle Maker
Integrity & Character
Prayer & Intercession
A Balanced Life
In Good Shape
Family & Raising Kids
How to be Led by the Spirit of God
Ethical Discussions
Biblical Decision Making

..

KRISTEN LIVSSTIL

Det inre livet
Tidsplanering
Gud i rörelse
Självledarskap
Hjärta och motiv
Privatekonomi
Circle Maker
Integritet och karaktär
Bön och förbön
Ett balanserat liv
I bra form
Familj och barnuppfostran
Hur man blir ledd av Guds Ande
Etiska diskussioner
Bibliskt beslutsfattande

….

….

Christian
Ministry

Spiritual Leadership
Team Building
Leadership & Group Dynamics
The Church in a Multi-Ethnical Society
Practical Intercession Ministry
Counseling Ministry
A Heart for Mission
Ethics & Church Discipline
The Holy Calling
21st Century Missionary
How to Build a Missions Base
Kids Ministry
Missions Preparations
God-Given Gifts
Honor's Reward
Practical Church Planting
Wedding & Funeral
Power Evangelism
Festival Set-Up
Mission Strategies
House Churches
Study Visits

..

KRISTEN TJÄNST

Andligt ledarskap
Team Building
Ledarskap och gruppdynamik
Kyrkan i ett multietniskt samhälle
Praktisk förbönstjänst
Själavård
Ett hjärta för mission
Etik och församlingsdisciplin
Den heliga kallelsen
2000-talets missionär
Hur man bygger en missionsbas
Barnkyrka
Missionsförberedelse
Gudagivna gåvor
Heder
Praktisk församlingsplantering
Bröllop och begravning
Power Evangelism
Festival Set-Up
Missionsstrategier
Husförsamlingar
Studiebesök

….

….

Christian Theology

Ever Increasing Faith
Creationism & Worldview
Trends in the Unreached World
Apostolic Leadership
Exegetics
Hermeneutics
Homiletics
The Life & Journeys of Paul
Self Study

..

KRISTEN TEOLOGI

Ständigt växande tro
Kreationism och världsbild
Trender i den onådda världen
Apostoliskt ledarskap
Exegetik
Hermeneutik
Homiletik
Paulus liv och resor
Självstudie

….