….

Here you can read an overview about what kind of information we collect at our site, why we do it, who has access to it and for how long we will gather the information. If you want us to delete your information all you need to do is to send an email to info@sosmbs.org and inform us about it. We will delete your data immediately. To read our policies in depth please visit the links at the bottom of the page.

..

Här kan du läsa en översikt om vilken sorts information vi samlar in på vår sida, varför vi gör det, vem som har tillgång till den och hur länge vi sparar informationen. Om du vill att vi tar bort din information är det enda du behöver göra att skicka ett mail till info@sosmbs.org och informera oss om det så tar vi bort din information med omedelbar verkan. För att läsa vår policy på djupet, besök länkarna längst ner på sidan.

….

DSC_5250.jpg

….

What kind of information and why

The fact that we use cookies to be able to give you a better experience at our site also means that information will be gathered from you. To see a complete list of the cookies on our site please view the cookie list link at the bottom of our page.

We also gather personal data, such as name, address, phone number etc. to be able to contact you.

We also asks some questions in our application form about your spiritual life, home church, why you want to attend SOS Mission Bible School & Leadership Academy, how you found us in the first place etc. We do this partly for your sake, because it is easier to stick to a decision (eg. to attend a bible school) if you give a motivation for it (eg. I want to know more about the Bible). But we also ask these questions because we are curious about you, we look forward to having you as our student and to find out the best way to reach new students.

..

VILKEN SORTS INFORMATION OCH VARFÖR

Genom att vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse av vår sida samlas information från dig. För att se en komplett lista över cookies på vår webbplats, se cookie-listan länken längst ner på vår sida. 

Vi samlar också in personlig data, så som namn, adress, telefonnumer osv för att kunna ta kontakt med dig. 

Utöver detta ställer vi en del frågor i ansökningsformuläret som rör ditt andliga liv, vilken kyrka du tillhör, varför du vill gå SOS Missionsbibelskola & Ledraskola och hur du hörde talas om oss. Detta gör vi dels för din skull, för att det är enklare att stå fast vid ett beslut (tex. gå på bibelskola) om man kan ge en klar motivering till varför (tex. jag vill lära mig mer om bibeln). Dels gör vi det också för att vi är nyfikna på dig, vi ser framemot att ha dig som elev och för att se vilket är det bästa sättet att nå ut till nya elever på.

….

….

Who has access and for how long

All the information we gather is summarized in a spread sheet in Google Drive. This document is shared with the people that the current year are listed as coworkers at the school. That is the principle, administrators and the student relations team. 

We are saving your information for the period of maximum 3 years, after that it will be deleted from the above mentioned Google Drive document. Mail conversations that we have had with you will be saved on our server for the period of maximum 5 years, after that it will be deleted. The reason why we save your information this amount of time is if you for some reason would not be able to attend the year you have applied, we will send out a mail the next year to see if you have the possibility to attend that year. We will do this two years in a row and therefore we need your contact information.

If you attend the school we will keep basic identifying information indefinitely. This includes: name, year attended, and whether or not you graduate. This is so if you need another diploma or to prove that you have attended the school we will be able to do so. In addition it helps us see the graduation rate of our students. At any time you can email us and we will de-identify this information.

..

VEM SOM HAR TILLGÅNG OCH HUR LÄNGE

Den information som vi samlar förs över till ett dokument i Google Drive. Detta dokument delas till de personer som det aktuella året är inskrivna som medarbetare på skolan. Det är rektorn, administratörer och elevrelationsteamet. 

Vi sparar din information i max 3 år, sedan raderas den från det ovan nämnda drivedokument. Mailkonversationer som vi haft med dig ligger kvar på vår mailserver i max 5 år, sedan raderas de. Anledningen till att vi sparar din information så länge är att om du av någon anledning inte skulle kunna gå det år du sökte, skickar vi ut en intresseanmälan nästkommande år för att se om du har möjlighet att delta då. Detta gör vi i två år, och behöver därför dina kontaktuppgifter.

Om du går på skolan kommer vi att behålla grundläggande identifieringsuppgifter på obestämd tid. Detta inkluderar: namn, år i närvaro och huruvida du är examen eller ej. Det här är så om du behöver ett annat examen eller för att bevisa att du har deltagit i skolan kommer vi att kunna göra det. Dessutom hjälper det oss att se våra studenters examensfrekvens. När som helst kan du maila oss och vi kommer att avidentifiera denna information.

…. 

private.jpg