….

GDPR Privacy Policy of SOS Mission Bible School & Leadership Academy

Last updated: March 17, 2019

Definitions

 • SOS Mission Bible School & Leadership Academy

  SOS Mission Bible School & Leadership Academy means SOS Mission Bible School & Leadership Academy, SOS Church Stockholm and Evangelical Mission SOS International; Warfvinges Väg 26, 11251 Stockholm, Sweden.

 • GDPR

  General Data Protection Regulation Act.

 • Data Controller

  Data Controller means the natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal information are, or are to be, processed.

 • Data Processor

  Data Processor means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller.

 • Data Subject

  Data Subject is any living individual who is using our Service and is the subject of Personal Data.

1. Principles for processing personal data

Our principles for processing personal data are:

 • Fairness and lawfulness. When we process personal data, the individual rights of the Data Subjects must be protected. All personal data must be collected and processed in a legal and fair manner.

 • Restricted to a specific purpose. The personal data of Data Subject must be processed only for specific purposes.

 • Transparency. The Data Subject must be informed of how his/her data is being collected, processed and used.

2. What personal data we collect and process

SOS Mission Bible School & Leadership Academy collects several different types of personal data for various purposes. Personal Data may include, but is not limited to:

 • Email address

 • First name and last name

 • Phone number

 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

3. How we use the personal data

SOS Mission Bible School & Leadership Academy uses the collected personal data for various purposes:

 • To provide you with services

 • To notify you about changes to our services and/or products

 • To provide customer support

 • To gather analysis or valuable information so that we can improve our services

 • To detect, prevent and address technical issues

4. Legal basis for collecting and processing personal data

SOS Mission Bible School & Leadership Academy’s legal basis for collecting and using the personal data described in this Data Protection Policy depends on the personal data we collect and the specific context in which we collect the information:

 • SOS Mission Bible School & Leadership Academy needs to perform a contract with you

 • You have given SOS Mission Bible School & Leadership Academy permission to do so

 • Processing your personal data is in SOS Mission Bible School & Leadership Academy’s legitimate interests

 • SOS Mission Bible School & Leadership Academy needs to comply with the law

5. Retention of personal data

SOS Mission Bible School & Leadership Academy will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Data Protection Policy.

SOS Mission Bible School & Leadership Academy will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

6. Data protection rights

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what personal data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you

 • The right of rectification

 • The right to object

 • The right of restriction

 • The right to data portability

 • The right to withdraw consent

..

GDPR: sekretesspolicy för SOS Missions Bibelskola & Ledarskola

Senast uppdaterad: 17 mars 2019

Definitioner

 • SOS Missionsbibelskola & Ledarskola

  SOS Missionsbibelskola & ledarskola betyder SOS Mission Bible School & Leadership Academy, SOS Church Stockholm och Evangelical Mission SOS International; Warfvinges Väg 26, 11251 Stockholm, Sverige.

 • GDPR

  Allmänna databeskyddslagen.

 • Datakontroller

  Datakontroller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personliga uppgifter är eller ska behandlas.

 • Dataprocessor

  Dataprocessor: En fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten.

 • Dataämne

  Dataämne är en levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

1. Principer för behandling av personuppgifter

Våra principer för behandling av personuppgifter är:

 • Rättvisa och laglighet. När vi behandlar personuppgifter måste de enskilda rättigheterna för dataämnena skyddas. Alla personuppgifter måste samlas in och behandlas på ett lagligt och rättvist sätt.

 • Begränsad till ett visst syfte. Personuppgifterna för Dataämne måste endast behandlas för specifika ändamål.

 • Genomskinlighet. Datafältet måste informeras om hur hans / hennes data samlas in, bearbetas och används.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola samlar flera olika typer av personuppgifter för olika ändamål. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Ort, Stad

3. Hur använder vi personuppgifterna

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola använder de samlade personuppgifterna för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla tjänster

 • Att meddela dig om ändringar i våra tjänster och / eller produkter

 • För att ge kundsupport

 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra våra tjänster

 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

4. Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

 • SOS Missionsbibelskola & Ledarskola behöver göra ett avtal med dig

 • Du har gett SOS Missionsbibelskola & Ledarskola tillåtelse att göra det

 • Behandling av dina personuppgifter finns i SOS Missionsbibelskola & Ledarskola legitima intressen

 • SOS Missionsbibelskola & Ledarskola måste följa lagen

5. Retention av personuppgifter

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola behåller din personliga information endast så länge som behövs för de syften som anges i denna dataskyddspolicy.

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola behåller och använder din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa vår policy.

6. Uppgiftsskydd

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [European Economic Area (EEA)] har du vissa uppgifter om personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig

 • Rätten till rättelse

 • Rätten att invända

 • Rätten till begränsning

 • Rätten till dataportabilitet

 • Rätten att återkalla samtycke

….